top of page

روزهاى زندگىمسواکها نمودارى از جدول زندگیست

تا مجردیم مسواک مان یکی است،

وقتی ازدواج می کنیم دو تا می شوند.

بچه ها که بدنیا می آیند چند تا می شوند.

بچه ها که می روند باز دو تا می شوند.

بعد از مدتی متاسفانه یک مسواک می شود،

و بعد از مدتي ديگر هيچ نیازی به مسواک به دهان بردن نخواهد بود ، زیرا براي تميز ماندن دندان ها را در لیوان می گذارند

دوست عزيز در حال حاضر چند تا مسواک قابل استفاده در منزل تان دارید؟ هر تعدادی که هست تا چشم بهم بزنید کم می شوند.شايد یک سفر، شاید یک اتفاق خوب مثل تحصیل و عروسی بچه ها، و البته گذران عمر آنها را کم می کند.

خواستم این تصویر را به شما بدهم که هرگاه اول صبح مسواک می زنید نگاهی به تعداد آنها بیندازید و با شكرگزارى قدر صاحبان آنها را بدانید و بعد از مسواک زدن آنها را بغل کنید، ببوسید و بگویید خوشحالم که روزم را با وجود نازنین تو شروع می کنم. مطمئن باشید كه همه مان مانند مسواک هایمان براى همیشه در کنار هم نخواهیم ماند

جلیل سپهر

Comments


bottom of page