top of page

روز شکرگزاری برشما مبارک باد
مرا تعلیم ده تا ایام عمر خودم را بشمارم و دل خردمند بدست آورم

مزمور 90 : 12

یعقوب وقتی بعد از سالها عزا داری فهمید پسرش یوسف زنده است و به مقام دوم مصر رسیده . با احترام خاصی وارد مصر شد .فرعون از او پرسید. عمر تو چقدر است ؟

یعقوب گفت : عمر من 130سال . این تمام جوابی بود که فرعون لازم داشت

ولی یعقوب ادامه داد و گفت سالهای عمر من اندک و بد بوده و به عمر پدرانم نمیرسد . یعنی در حین خوشبختی بدبختی هایش را بیاد آورد

یعقوب دراین فصل هیجان انگیز و پیروزمندانه بجای اینکه از خوشحالی سر از پا نشناسد و شکرگزار باشد . شروع میکند به شمردن روزهای بد و تلخ زندگی اش و آنرا با عمر پدرانش مقایسه میکند و میگوید اندک است

یعقوب در اینجا نمونه افرادیست که درحین خوشبختی و سلامتی و موفقیت روزهای سخت و خاطرات تلخ و درد و رنج هایشان را میشمارند

شمردن روزهای تلخ گذشته هرگز نمیگذارد طعم روزهای شیرین زندگی را بفهمیم . لطفا ایام عمر خود را خردمندانه و هوشمندانه بشمارید وگرنه شمردن خاطرات منفی نمیگذارد آب خوش از گلویتان پایین برود

در ایام شکرگزاری چه چیزهایی را بشماریم ؟

1- نجات خدا را بشمارید

زیرا نجات خدا از حد شمردن زیادترست . مزمور 71 : 15

2- فکرهای خدا را بشمارید

زیرا فکر های خدا از حد شمردن زیاد ترست . مزمور 139 : 18

3- کارهای خدا را بشمارید

زیرا کارهای خدا از حد شمردن زیادترست . مزمور 40 : 5

4- حکمت خدارا بشمارید

زیرا حکمت خدا از حد شمردن زیادترست . رومیان 11 : 33

5- اقتدار خدا را بشمارید

زیرا اقتدار خدا از حد شمردن زیادترست . افسسیان 3 : 20

6- برکات خدا را بشمارید

زیرا برکات خدا از حد شمردن زیادترست . ملاکی 3 : 10

7- معجزات خدا را بشمارید

زیرا معجزات خدا از حد شمردن زیادترست . یوجنا 20 : 30

امروز بگویید خداوندا مرا تعلیم بده تا ایام عمر خودم را با ایمان و تدبیر بشمارم تا دلی خردمند پیدا کنم . آمین

جلیل سپهر


Comments


bottom of page