top of page

روز عشق بر همه عاشقان مبارک بادگفتند عشق آمدنی ست . اما نگفتند عشق آمدنی عشق رفتنی ست . عشقی که بدون اجازه با یک " نگاه " بیاید روزی هم بدون اجازه با یک" نگاه " میرود . عشق مانند درختی خوشنما و دلپذیر و دانش افزا نیست که از روی دیوارچشم و هوس آدم و حوا وارد شود. عشق حقیقی مانند شراب ناب دراعماق خمره دل بوجود میآید و شرافتمندانه در میزند و اگر باز کردی وارد میشود

باورکن عشق ناب آمدنی نیست. عشق ناب ساختنی ست

هیچ انگواری خود بخود شراب ناب نمیشود

باید او را از سایر انگور ها جدا کرد

در ظرفی انداخت و انتظار کشید تا تخمیر شده به جوش آید

آنگاه آنرا حسابی فشرد و از صافی رد کرد و تفاله هایش را جدا نمود

وبعد آب زلال و خالصش را درخمره ای گذاشت تا بدوراز دسترس بچه های عجول و بازیگوش درسکوت و آرامی به مرور زمان تبدیل به شراب ناب و کهنه و ارزشمندی شود که هیچ شراب تازه به دوران رسیده ای تاب رقابتش را ندارد

بله داستان عشق ناب داستان دیگری ست. عشق ناب را باید مانند شراب ناب خلقش کرد - باید بگذاری بجوشد باید خون دل خورد و صبر کرد تا جا بیفتد و گر نه هرآب انگورتاریخ مصرف گذشته بی سروپایی را میتوان با قدری الکل صنعتی قاطی کرد و بجای شراب نوشید

عشق ناب تان گوارایتان باد

جلیل سپهر


Commentaires


bottom of page