top of page

رویای فردا در رفتار امروزبرای اینکه رفتار امروزمان مقصد فردایمان را نابود نکند باید بگذاریم مقصد فـردایمان رفتار امروزمان را کنترل کند و آنرا در جهت رسیدن به هدفی که داریم شکل ببخشد. بعبارتی باید قدمهایمان را امروز در جای پای هدفی که برای فردایمان داریم بگذاریم . اگر اجازه ندهیم رویای وسیع فردا حـدود کوچک امروز مان را وسعت ببخشد . حدود کوچک امروزمان رویای وسیع فردایمان را کوچک خواهد ساخت.


زندگی ثمر بخش یعنی با امکانات و شرایط تلخ و شیرین امروز بر اساس نتیجه و انتظار و توقعی که از زندگی فردایمان داریم زندگی کنیم . این تنها رمز سالم و مفید و موفق زیستن است . پولس میگوید : آنچه درعقب است را فراموش میکنم و خویشتن را به سوی آنچه در پیش است میکشانم و درپی مقصدی که دارم میکوشم . ( فیلیپیان۳: ۱۳ و۱۴ )


جلیل سپهر

Comments


bottom of page