top of page

زندان شکرگزاری!!!گاهی شرایط زندگی طوریست که شکرگزاری کردن سخت میشود. انگار در یک اتاق در بسته بخواهی هوای تازه را نـفس بکشی

زندان شکرگزاری یعنی به یوسف بگویید

وقتی برادرانت ترا به چاه میآندازند شکرگزاری کن .

وقتی ترا به غلامی در حراج میفروشند شکرگزاری کن .

وقتی زن فوطیفار ترا به گناه وسوسه میکند شکرگزاری کن .

وقتی بتو تهمت نـاروا میــزنند و بدنامـت میکنـند شکرگزاری کن

وقتی برای جرمی که انجام نداده ای به زنـدان میروی شکرگزاری کن .

مگر میشود برای چنین شرایطی شکرگزاری کرد ؟ البته که نه

حقیقت اینست که یوسف برای شرایط بدش شکرگزاری نمیکرد . او رویای ارزشمند و مهیجی برای آینده اش داشت و میدانست روزی شخص بزرگ و موفقی خواهد شد و همواره متمرکز تحقق رویایش بود. بنابرین درشرایط بد امروزش بجهت رویای خوب فردایش شکرگزاری میکرد

رمزشکرگزاری درشرایط بد همین ست که "رویای زندگی تان بزرگترو مهمترازشرایط امروزتان باشد" تا بتوانید درهروضعیتی صمیمانه شکرگزار باشید وازنظرروحی واحساسی تلخ ومسموم نشوید

جلیل سپهر


Commenti


bottom of page