top of page

زنده ماندن درشرایط سخت


زنده ماندن . رشد کردن و سر پا ایستادن در شرایط سخت هیچ ربطی به شانس و تقدیر و امکانات و تعریف و تشویق شنیدن ها ندارد بلکه بخاطر نوع هویت مقاوم و سازگار با شرایط سخت ست .

خداوند میفرماید " روی ترا مانند الماس از سنگ خارا سخت تر گردانیدم پس از شرایط مترس و هراسان مباش. ( حرقیال 3 : 9 )

اما اگر سنگ خارا به شیشه نازکی تبدیل شود طبیعتا هویتی ظریف و شکننده پیدا خواهد کرد و در اولین برخورد به کوچکترین سنگ شرایط خواهد شکست . شما در مورد خودتان چه گمان و فکر و نظری دارید ؟

به قول اقبال لاهوری سنگ تا در خود گمان شیشه کرد شیشه گردید و شکستن پیشه کرد

جلیل سپهر

Comments


bottom of page