top of page

زندگی از جنس بهشت


برای لذت بردن از زندگى، داشتن وسايل لوکس و لاکچـری هيچ گونه كمكی نمی کند جز اینکه حس برتری ما را ارضاء کند. وسایل لذت برد ن از زندگی عبارتند از :

دلی كه بخواهد درصلح و سلامتی با دیگران زندگی كند،

شخصيتی كه بخواهد ديگران هم به اندازه او زندگی كنند،

شعوری كه معنی انصاف، مروت و مسالمت آميز زيستن درکنار ديگران را بفهمد

قلبی که برای دردمندان احساس داشته باشد و نیازمندان را در لقمه نانش سخاوتمندانه شریک سازد .


وگرنه وسايل لوکس و لاکچری به كسی كه فاقد اين دل، اين شخصيت و اين شعور و این احساس باشد هرگز معنی و مفهوم زندگی كردن را نمی فهماند بلكه وسایل لاکچری او را تا پایان عمر مانند سگی نگهبان برای محافظت از خود بكار می‌گیرد و درآخر برای احترام به چشمان شرکت کنندگان درمراسم ترحیمش پوشش ناچیزی برای عریان دفن نشدنش به او می‌دهد و بس.


زندگی را براي خودتان زندگی كنيد و نه براي ديگران تا نيازی به داشتن وسايل لاکچری براى اثـبات کردن و به رخ کشیدن خوشبختی تان به دیگران نداشته باشيد.

جليل سپهر

Comments


bottom of page