top of page

زندگی را اعدام نکنید


کشتن معترضین ضعف مدیریت . بی کفایتی مسئولین و عدم توانایی شما برای اداره مملکت را نمیپوشاند. علت اصلی شکست شما در اداره مملکت. تامین امنیت و ایجاد رفاه اجتماعی ناآگاهی و عدم تخصص و ظلم و فساد اداری و غارت سرمایه ملی این مملکت است. دنیا میداند اشتهای سیری ناپذیر شما در چپاول و غارت منابع ملی این مملکت عامل اصلی اعتراضات ست و شما خودتان عامل بوجود آوردن اعتراضات هستید .


مگر میشود ثروت مملکتی را غارت کرد و گفت اعتراض نکن ؟

مگر میشود آینده نسل جوان را قربانی کرد و گفت اعتراض نکن ؟

مگر میشود بخشی از مملکت را به بیگانه داد و گفت اعتراض نکن؟

مگر میشود 70%مردم زیر خط فقر باشند و گفت اعتراض نکن ؟

مگر میشود زندگی و آزادی را گروگان گرفت و گفت اعتراض نکن ؟

مگر میشود زنان را به بند بردگی مذهبی کشید و گفت عتراض نکن؟


قتل عام کردن معترضین علت و دلیل اعتراض را از بین نمیبرد و تا علت اعتراض وجود دارد معترض هم وجود خواهد داشت . حتی اگر بفرض چند وقت دیگر هم باقی بمانید .


صحنه گردانان شما بخوبی میدانند پرپر کردن جوانان اعتراض کننده سند و گواه عدم توانایی شما برای رفع معضلاتی ست که خودتان بوجود آورده اید و دیگر قادر به رفع آنها نیستید .


از بخاک و خون کشیدن فرزندان این سرزمین دست بردارید. با قتل و عام کردن مردم زودتر از محاسباتی که کرده اید سقوط میکنید و صحنه را با چهره ای منفی تر از آنچه تا بحال ساخته اید ترک خواهید کرد . تنها راه عاقلانه برای نـداشتن معترض از میان برداشتن علت اعتراض است نه اعدام معترض . زندگی را بیشتر از این اعدام نکنید .


جلیل سپهر

bottom of page