top of page

زندگی یک انتخاب ست نه یک اتفاق


تا زمانیکه انتخاب نکرده ای " زندگی کنی " فقط زنده هستی و تا زمانیکه فقط زنده ای . داشتن هرگونه امکانات و اقتدار و معروفیت و محبوبیت جهانی هم راضی ات نمیکند .

اما اگر زندگی کردن را انتخاب کرده باشی هیچ کس قادر نیست در هیچ ویرانه و جهنمی که برایت ساخته زندگی ات را از تو بگیرد. زیرا " زندگی یک انتخاب درونی است نه یک اتـفاق بیرونی "

تنها نیاز برای زندگی موفق.داشتن ایمان صمیمی و ارتباط شخصی باخدایی ست که زندگی ات را برای تو و ترا برای زندگی ات

خلق کرده . او فرمود : من آمدم تا شما زندگی را بدست آورید و آن را زیادتر حاصل کنید. ( یوحنا 10 : 10 )جلیل سپهر

Comments


bottom of page