top of page

سال نو را چگونه با موفقیت به پایان برسانیم

Updated: Jun 1, 2021عـده ای کارهای خود را زیبا شروع می کنند اما زیبا به پایان نمی رسانند بطورمثال:

هارون با کهانت شروع کرد ولی با بت گوساله ساختن به اتمام رسانید شمشون با اقتدار شروع کرد، اما با شکست و اسارت تمام کرد. جدعون با شکستن بت ها شروع کرد، اما با شکست روحانی تمام کرد. برادر بزرگ پسر گمشده با اطاعت شروع کرد، اما با نافرمانی تمام کرد.

در مقابل: پولس با نفس کشیدن در قتل و نابودی مسیحیان شروع کرد، اما با هویت ایمانداری پیروزمند و افتخار آفرین تمام کرد. او در خاتمه زندگی اش گفت: “به جنگ نیکوی روحانی جنگ کردم و دوره خود را با موفقیت به کمال رسانیدم و ایمان خود را محفوظ داشته ام.”(دوم تیموتائوس ۴: ۷)


پنج کلید اصلی پولس برای به کمال رساندن دوره زندگی اش:


کلید اول: داشتن اعتماد بنفس و خود را در فیض خدا پذیرفتن. پولس هویت جدید خود را در مسیح پذیرفته بود نه در نظریات مردم او گفت: “به فیض خدا هستم آنکه هستم.” (اول قرنتیان ۱۵: ۱۰)


کلید دوم: با منشاء اقتدار و باور خود درهم آمیخته شدن. پولس زندگی اش را با حیات مسیح درهم آمیخته بود . “با مسیح مصلوب شده ام و بعد از این نه من، بلکه مسیح در من زندگی می کند. (غلاطیان ۲: ۲۰)


کلید سوم: با ایمان گام برداشتن، نه با شک و تردید. “می دانم به کی ایمان آورده ام و یقین دارم او قادر است امانت مرا تا به آخر حفظ کند (دوم تیمو تائوس ۱: ۱۲)


کلید چهارم: انعطاف پذیر بودن. پولس خود را با شرایط متفاوت انطباق می داد. “اهل شریعت را مثل اهل شریعت، بی شریعتان را مثل بی شریعتان، و ضعیفان را مثل ضعیفان شدم تا به هر نوعی آنها را برهانم” (اول قرنتیان ۹: ۱۹-۲۳)کلید پنجم: هزینه پرداخت کردن برای هدف : پولس برای اهدافش هزینه می پرداخت . “از یهود شلاق خوردم. سنگسار شدم کشتی ام شکست. با مرگ روبرو بودم. با خطر دزدان و خطر هموطن و بیگانه و مسیحی نمایان دروغگو . همچنین با بی خوابی ها و گرسنگی و تشنگی و سرما و عریانی بسربردم. (دوم قرنتیان ۱۱: ۲۴-۲۷)بد نیست گاهی به زندگی افراد موفق نگاهی بیندازیم و به جای حسرت خوردن در مورد موفقیت هایشان، از شکست هایشان درس های عملی بگیریم. موفقیت ثمره کار مداوم و پرداخت هزینه است نه یک احساس شیرین که با غرق شدن در تخیلات و دست به دامن شانس و اقبال شدن بدست بیاید.


برای شما عزیزان آرزو می کنم که سال نو، برایتان سال گشوده شدن درهایی بیشتر و رفتن به سطحی بالاتر، دیدن موفقیت ها و برکات، و پیروزمندی های جدید بوسیله همکاری مدام با فیض و طرح خدا باشد .


جلیل سپهر

Comments


bottom of page