top of page

سـه قدم برای شـفای زخمهای طرد شدگیقدم اول

لازم است در این روزها از فضای خطرناک اوهام و ابهام، تخیل و تصور، چـرا ها و شایدها، و اگر ها و اما هـا بیرون بیایـیـد و در دنیای واقعیت ها قدم بزنید. اگر میتوانید چند روز به سفر بروید

قدم دوم

برای فروریختن زنجیرهای اسارت از وابستگی های نامعقولی که شما را به دره نابودی می کشانید با تمام جان و دل شـکرگزاری کنید و با دوستان دیگرتان با شادمانی جشن بگیرید. و اصلا تنها نمانید

قدم سوم

قلبتان را به خـدایی بسـپارید که در تمام مدتی که مشغول این افراد بی وفـا بودید وفادارانه کنارتان ایستاده و درب قلبتان را عاشقانه می کوبـد و می گوید اگر بازکنی داخل خواهم شد و با تو برای همیشه خواهم ماند.

(مکاشفه ۳: ۲۰)

حضور عاشقانه خـدا تنها دوای مناسب است برای شـفای کامل زخم های طرد شـدگی. خدا هرگز مانند سامری نیکو در راه اریحا شخص مجروح و نیمه مرده و طرد شده را بحال خود رها نمیکند

شما کاردستی هنرمندانه دست خدا هستید . برای خدا هیچ اهمیتی ندارد که چه کسی هنر کاردستی خلاقانه اش را طرد کرده است . او بشما بعنوان طرح عملی رویای دل خودش نگاه میکند . بنابراین متمرکز عشقی که خدا بشما دارد باشید و نه نفرت آنانیکه با غریزه و مزه دهانشان شما را ارزیابی کرده اند


جلیل سپهر


Comentários


bottom of page