top of page

سنگ محک ادعاهایک مثال امریکایی میگوید هرچه میدرخشد طلا نیست . معادل این مثال را ما می میگوییم " هر گردی گردو نیست " بنابرین برای تایید یا انکار کردن افراد قبل از تشخص هیچ اقدامی نکنید

زرگرها برای تشخیص عیار واقعی طلا نه به رنگ و وزن آن و نه به ادعای دارنده اش بلکه به سنگ محک رجوع کرده . آنرا به بر روی سنگ محک می کشند و عیارش را تشخیص میدهند . چه با معنا بود این حرف مادر بزرگها که میگفتند مواظب باشید " گردو گرده ولی هر گردی گردو نیست"

در دنیایی که تقلب و فریب و خدعه و دروغ مصلحتی یک فضیلت اخلاقی و استراتژی تیزهوشی بشمار میآید به هیچ ادعایی نمیتوان اعتماد کرد جز اینکه ابتدا آنرا با سنگ محک آزمایش کنیم. براستی سنگ


محک ما برای تشخیص صحت ادعای دیگران چیست؟

احساس درونـی خودمان ؟

تشویق و تـرغـیب دیگران ؟

ظاهر و قیافه و اتیکت افراد ؟

قشنگ بودن وعده و ادعا ؟

چقدر از این طریقها بخاطر تشخیص غلط و در نتیجه انتخاب های اشتباه ضربه خورده ایم ؟

درمان اینست که ادعا و قول و تشویق و ترغیب های افراد را با کلام زنده خدا محک بزنیم و بعد تصمیم نهایی را بوسیله مشورت و هدایت روح خدا بگیریم . نه با احساس خوب و تاثیر صحنه های دلفریب

عیسی مسیح بعنوان کلمه خدا تنها سنگ محکی ست که عیار راستی را با راستی مشخص میکند. زیرا او نه فقط راستی را تعلیم داد و راستی را بعنوان تنها استراتژی انسان بودن زندگی کرد بلکه گفت من راه و راستی و سنگ زاویـه هستم

جلیل سپهر


Commentaires


bottom of page