top of page

شرایط اوج گرفتن در موفقیت


لحظه ای به شرایط اوج گیری هواپیما از باند فرودگاه بیندیشید.

تا همه قسمت های فنی هواپیما بازدید نشده باشد،

تا باک آن پر از سوخت نشده باشد،

تا موتورها به حداکثر سرعت نرسیده باشند،

تا باند پرواز از موانع پاکسازی نشده باشد،

تا هوا از نظر باد و طوفان مساعد نباشد،

تا ترافیک هوایی برطرف نشده باشد،

تا امنیت هواپیما تایید نشده باشد،

تا درهای آن بسته نشده باشد،

تا برج کنترل فرودگاه اجازه پرواز نداده باشد،

هــرگز هـواپـیـما پــرواز نمی کند.


شرایط اوج گرفتن ما در موفقیت های زندگیمان نیز همچنین است .


تا درون خود را تفتیـــش نکرده باشیم،

تا از قدرت روح خدا لبریز نشده باشیم،

تا به حداکثر ایمان خود نرسیده باشیم،

تا زندگی مان از گناه پاکسازی نشده باشد،

تا در شرایط محیطی مناسبی قرار نگرفته باشیم،

تا در روابط با دیگران حدود خود را رعایت نکرده باشیم،

تا بر ترس، نگرانی ها و اضطراب هایمان غالب نیامده باشیم،

تا درهای شـــــرارت را به روی زندگی مان نبسته باشیم،

تا تایید و رضایت خدا را در زندگی مان را نداشته باشیم،

هرگز رشد نخواهیم کرد و شکوفا نخواهیم شد.


زیرا نتیجه بدون ضوابط الهی اوج گرفتن در آسمان رویاها ، سقوط روحی، شخصیتی و اخلاقی است.


دوست عزیز همانطور که بنفع خلبان و مسافران است که با رعایت شرایط فوق و ضوابط امنیتی و اجازه برج کنترل فرودگاه پرواز کنند، بنفع من و شماست که با ضوابط کلام خدا و هدایت روح خدا حرکت کنیم . آمین


جلیل سپهر

Comentários


bottom of page