top of page

شــفای زخـمهای طـرد شدگی :در محاکمه من، همه مرا ترک کردند. لیکن خداوند با من ایستاد و از دهان شیرها رهایی یافتم. (دوم تیموتائوس ۴: ۱۶-۱۸)

طـرد شدن دردناک است، مانند پرت شدن کوهنورد از کوه، ولی اگر مانند کوهنوردی که با طناب به قله کوه وصل ست به خداوندی که صخره نجات است وصل شده باشیم، هرگز در طرد شدن ها نابود نمی شویم.

حقیقت تلخ اینست : وقتی دوست نماها بفهمند دیگر پولی نداری، ترکت می کنند. وقتی در قضاوت ناعادلانه مردم محکوم شوی، ترکت می کنند. وقتی در محاسبات فرصت طلب ها سود آور نباشـی ترکت میکنند وقتی بیماری ات مسـری باشد حتی افراد خانواده ترکت می کنند وقتی به خواسته های همراهانت عمل نکنی آنها هم ترکت میکند

ولی واقعیت شیرین اینست : کسی که مصاحبت نزدیک با خدا داشته باشد به خاطر طـرد شدن ها ضربه نمی خورد و امید زندگی را از دست نمیدهد زیرا قبلا به طناب محبت خدایی که هرگز گسیخته نمیشود وصل شده است. کلام خدا میگوید : شما را به ریسمانهای محبت جـذب نمودم .( هوشع ۱۱: ۴ )

چنین افرادی مانند دانیال وقتی توسط دیگران طرد شدند پیروزی بر شیرهای درنده را تجربه خواهند کرد زیرا قبل از رفتن به چاه شیران پنجره قلبشان را به روی خدا باز کرده اند. (دانیال ۶: ۱۱)

پولس ها - دانیال ها - ایوب ها - داود ها - مریم ها برای فرداهایی که می دانستند افراد آنها را ترک میکنند در زندگی امروز شان طرحی داشتند. چنانکه کوهنورد قبل از فرو ریختن احتمالی کـوه طناب خود را محکم میسازد .

لطفا همین حالا خودتان را به ریسمانهای محبت خــدا سفت ببندید زیرا این طرح خدا برای حفاظت شما در هنگام طـرد شدن از طرف کسانی ست که روزی قسم میخوردند" مانند کوه پشت سرت ایستاده ام" ولی در موقع نیاز مثل آدم برفی در بهار غیب شدند !!!!!

جلیل سپهر

Σχόλια


bottom of page