top of page

صدای تبدیل کننده سکوت خدا :


داود سالها گرفتار نفرت شائول بود که بخاطر حسادت و ترس از دست دادن قدرت و حس خود کم بینی عمیقی که در برابر داود داشت کمر به قتل او بسته بود و از هیچ فریب و نیرنگ و دروغ و توطئه و ظلم و جنایت و هزینه ای برای نابودی اش دریغ نکرد. حتی به قیمت نابودی دختر خودش میکال که زن داود بود و نابودی پسر خودش یوناتان که دوست داود بود .

دیکتاتور ها خصوصیات مشابهی دارند برای ماندن در قدرت همه ضوابط اخلاقی و وعده های خود را زیر پا میگذارند همه کسانی که آنها را به قدرت رسانده اند را ناجوانمردانه از میان برمیدارند . پشتیبانان خودشان را سپر بلای خود ساخته و در موقع خطر به آنها پشت می کنند . اگر لازم ببینند حتی فرزندان و خانواده خود را هم به خاک و خون میکشانند .

اما یک چیز را دیکتاتور ها نمی فهمند که خدا عادل است و در برابر بی عدالتی سکوت نمی کنند. داود می گوید : خدای ما میآید و سکوت نخواهد نمود و آتش حضورش شرارت را نابود کرده طوفان شدیدی بپا خواهد نمود. مزمور 50 : 3

در نهایت شائول در محاصره دشمن بوسیله شمشیر خودش خودکشی کرد و داود بوسیله ایمان به فیض خدا و توکل و اطاعت از راههای او با پیروزی پادشاه گردید و دودمان شائول به زباله دانی تاریخ انداخته شد و ستاره داود برای همیشه بر روی قوم او قرار گرفت. داود در مزمور سی ام با شکرگزاری میگوید چطور خدا در مشکلات و تنگیهای او مقتدرانه عمل کرد .

1- خدا مرا که افتاده بودم بلند کرد آیه 1 " زیرا مرا بالا کشیدی "

2- خدا مرا که زخمهای عاطفی داشتم شفا داد آیه 2 " مرا شفا دادی "

3- خدا مرا که در چاه ناامیدی بودم بیرون آورد آیه 3 " جانم را از چاه بیرون آوردی "

4- خدا بمن که از ضعف متزلزل بودم ثبات قوت بخشید آیه 7 " مرا در قوت ثابت گردانیدی "

5- خدا مرا که گرفتار غم و ماتم بودم شادمان ساخت آیه 11 " ماتم مرا به رقص تبدیل کردی و کمر مرا به شادی بستی "

این تجربه قابل تکرار دخالت خدا در رهایی مظلومین ست. مسیح گفت : خوشا بحال زحمتکشان برای عدالت زیر به قلمرو صلح و سلامتی خدا خواهند رسید.( متی 5 : 10) اگر به فیض و نجات خدا ایمان آورده و از طریقهای او اطاعت کنیم .

پیروزی در بلندی و کوتاهی قامت نیست. پیروزی و شکست در بلندی و کوتاهی رویا و ایمان و باور ست. این رمز پیروزی داودهای کوتاه قد در برابر جلیات های بلند قد میباشد .

جلیل سپهر

bottom of page