top of page

صــرفا برای تـفریـح ( just for fun )در فرودگاهی چشمم به آبنبات های شیرین با طعم های مختلف افتاد که داخل آنها عقرب و سوسک و کـرم و انواع حشـرات گذاشته بودند. چند تا دختر و پسر جوان هم با خنده و لذت و اشتها میخوردند طوریکه دهنت آب میفتاد .

با خنده از آنها پرسیدم چطور سوسک و کرم و عقرب و حشرات را اینطور با اشتیاق و لذت میخورید؟با خنده گفتند : " just for fun " فقط برای تفریح .

در طول پرواز فکر میکردم چطور دنیای شرارت قادرست عوامل مرگ را طوری طراحی کند که با اینکه افراد آنرا بچشم خود میبینند ولی با اشتیاق و لذت و پرداخت قیمت بطرفش بروند؟ جوابم را قبلا از جوانان گرفته بودم: فقط برای تفریح .


کاش باور کنیم :

همه تجربه های شـیریـن نـتـیـجه شــیـرینـی ندارند

همه بسته بندی های زیبا محتویات زیبایی ندارند

همه چهره های جذاب درون و نیت جذابی ندارند

همه حرفهای دلنشین هم اهداف دلنشینی ندارند

همانطورکه انسان میتواند عقرب و سوسک و کرم و حشرات موذی را شیرین و زیبا و خوش طعم جلوه دهد. شریر نیز قادرست گناه را طوری با شیرینی بپوشاند که انسان خودش به این نتیجه برسد که گناه خوش نما. دلپذیرودانش افزاست ( پیدایش 3 : 6 )


مواظب پیشنهادات شیرین . فرصتهای به ظاهرطلایی. وعده های جذاب. ویترینهای تزئین شده . لبخندهای ملیح . چشمان خمار و حرفهای احساسات برانگیز باشید .

جلیل سپهر

Comments


bottom of page