top of page

طفل را در راهی که باید برود تربیت نما


طفل را در راهی که باید برود تربیت نما.

( امثال 22 : 6 )

پدر ومادر عزیز چه میدانید امروز در خانه شما کدام شخصیت مهم سیاسی یا کدام مخترع و مکتشف و نابغه علمی و فرهنگی و هنری و شخصیت معتبر اجتماعی یا ورزشکار منحصر بفرد و پر آوازه فردا دارد رشد میکند تا در صحنه های موفقیت آمیز نسل خودش بدرخشد ؟

در کنار تامین نیاز اولیه فرزندانتان به کشف استعداد و تواناییهای نهفته درونش بپردازید تا با حکمت الهی راهی که باید برود را بفهمید و یادبگیرید چگونه او را در آن راه تشویق و تربیت و حمایت نمایید.

اگر در باغچه گل و گیاهی دارید ابتدا هویت آنرا تشخیص دهید و بعد با مطالعه و تحقیق و مشورت طریق مناسب حفاظت و رشـد و تکثیر آنرا بیاموزید تا شاهد عالیترین حد شکوفایی اش باشید . زیرا طریق حفاظت و رشد هر گلی با گل دیگر فرق میکند

امروز شاهد افراد سرخورده زیادی هستیم که مناسب شغل و موقعیت شان نیستند . زیرا برای تحقق آرزوهای والدینشان تربیت شده اند. نه رویایی که در دل داشتند و نه طرحی که در سرمیپرورانیدند و این ظلمی خاموش و جنایتی پنهان در زیر نقاب دلسوزی ست که لقب محبت والدین بخود گرفته 

حقیقت مهم

فرزند زمانی در راه منحصر بفرد خودش تربیت میشود که پدر و مادرش برای راهی که باید فرزندش برود به اندازه کافی تعلیم دیده و تربیت شده باشند .

لطفا برای فرزندان تان ابزاری باشید که طرحهایی که موافق دعوت و عطیه خدا در اوست را اجرا کند نه کارفرماییکه از کارگرانش بعنوان ابزاری بجهت اجرای طرحهای خودش استفاده میکند

جلیل سپهر

Comments


bottom of page