top of page

عادل به ایمان زیست می کند. (حبقوق ۲ : ۴)
براي كسانی كه به فیض خدا توكل دارند، ثمره زندگیشان در روزهای سخت، بوجود آمدن ايمان هاى سخت است. و ایمان های سخت هرگز ساده از بین نمی روند زیرا مانند صخره در برابر تهاجم امواج نفوذ ناپذیرند.

روزهای سخت می آيند و می روند، اما خوشبختانه تجربه روزهای سخت ماندنی است و زندگی كردن در ایمان را برای ما ساده می سازد.

سالم زیستن در جهانی که آلوده به امراض انحصارطلبی و خودبرتربینی است یقینا سخت است و نیاز به ایمانی سخت و به ایمانداری که در باورهایش به یقین کامل رسیده، دارد.

جلیل سپهر


Comments


bottom of page