top of page

عطر معرفت مسیحبــــوی گـل خـود به چمـن راهنـما شـد ورنـه

مرغ مسکین چه خبرداشت که گلزاری هست

(حافظ )

شناخت عیسی مسیح عطر و بویی دارد که یک حس دوستداشتنی آرامبخش و لبریز از اطمینان و امنیت درهرشخصی بوجود میآورد زیرا همه. حتی دشمنانش او را پادشاه صلح و سلامتی و مهربانی میدانند


کلام خدا میگوید

شکر برخدایی که ما را در مسیح، دائماً درصف پیروزیهای خود می‌برد وعطر معرفت خود را درهرجا بوسیله ما ظاهرمی‌کند. (دوم قرنتیان 2 : 14)

بنابرین اگردرزندگی شخصی واجتماعی خود عطرمعرفت مسیح را نداشته باشیم معنی اش اینست که درصف پیروزمندیهای او راه نمیرویم


اما برای اینکه عطر معرفت مسیح باشیم

لازم نیست زیاد ادعای ایمان بکنیم . زیاد کلمات الهیاتی بکار ببریم و یا چهره روحانی و مهربان و فروتن مآبی از خودمان نشان بدهیم و تظاهربه مقدس بودن بکنیم . بلکه فقط کافیست درحضوراو وهماهنگ با قدمهای او گام برداریم. آنوقت است که مسیح عطر معرفت و رایحه شناخت خود را از شخصیت و زندگی تبدیل شده ما ظاهر میکند

جلیل سپهر


Comentários


bottom of page