top of page

فرصت امروز را دریابید


"وقت را دریابید این روزها از شریر ست " ( افسسیان ۵ : ۱۶ )

امروز تنها فرصت حقیقی ست که میتوان در آن قدم گذاشت و عملا زندگی کرد. تنها روزی که نه نیاز دارد درگیر خاطرات دیروزباشید ونه گرفتار رویا پردازی های فردا . بلکه تنها وقتیست که میتوان در زمان حال بطور حقیقی و حقوقی زندگی کرد.


وقت را دریابید زیرا عمرهر روزما درساعت دوازده همان شب به پایان میرسد و امروز به یک خاطره تبدیل میگردد و دیگر کاری برایش نمیتوان کرد. زیرا فردا روز دیگریست که کارها و ماجراهای خودش را دارد .


بنابرین تا میتوانید از امروز خاطرات قشنگ بسازید و آنرا تبدیل کنید به یک فرصت استثنایی برای بهتر شدن حال خودتان و کسی که دوستش دارید . فرصتی برای خوشحال بودن و خوشحال کردن . لذت بردن و باعث لذت دیگران شدن . بر روی دیگران تاثیر ارزرشمند گذاشتن و برای مابقی عمرتان تصمیم های سرنوشت ساز گرفتن . تصمیم هایی که در آینده خودتان را سرزنش نکنید بلکه همواره بخاطرش از خودتان راضی و خوشنود باشید .


جلیل سپهر

תגובות


bottom of page