top of page

فرکانس های همدیگر را شناسایی کنید


شاه ماهیها در بهار به رودخانه ها میروند و زاد و ولد میکنند و بچه های آنها درابتدای پاییز به دریا برمی گردد . اما درهنگام برگشتن درقسمتی از رودخانه جمع میشوند و چند شبانه روز بدون وقفه دورهمدیگر می گردند و بعد ازهم جدا شده و به دریا می پیوندند

علت این کار اینست که بطورغریزی می دانند دریا بزرگ است و برای اینکه همدیگر را در آنجا گم نکنند و همدیگر را بشناسند تا بتوانند گروهی زندگی کنند چند روزی دورهم میگردند و فرکانس های همدیگر را شناسایی و ضبط  میکنند

دنیای ما نیز دریـایی بزرگ و پر از حوادث است .کاش به اندازه کافی دور هم بگردیم تا خاطرات زیبا یی ازهم بسازیم و حرفای خوبی ازهم بشنویم که وقتی دراقیانوس افکارمان شناورمی شویم یاد  آوری آن خاطرات و حرفهای خوب حالمان را خوب کند وبتوانیم اجتماعی زیست کنیم نه شخصی 

امیدوارم هرگز دردریای زندگی تنها  و گم نشویم و برای همدیگرغریبه و گنگ و نا آشنا نگردیم . کلام خدا میگوید :

از با هم جمع شدن و با هم مشارکت داشتن غافل نشوید زیرا به روزهای تنهایی نزدیک میشویم ( عبرانیان 10: 25 )


جلیل سپهر


bottom of page