top of page

فریب از پشت پنجره بخار گرفتههیچ کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد

(افسسیان 5 : 6 )

از پنجره بخار گرفته . با افکار بهم ریخته و در آینه زنگار زده هرگز هويت واقعي صحنه ها و شخصیت حقیقی آدمها را نخواهی فهميد .

ابتدا بخار را پنجره چشمانت . تيرگى را از افکار بهم ریخته ات . زنگار را از آینه دلت و نگرانی را از روح پریشانت دور کن تا گرفتار حدس و فرض و گمانه زنى نشوى و فريب ظاهر سازان و صحنه پردازان ریاکار را نخورى

زیرا بعد از فریب خوردن جمله "طرف گولم زد" هیچ دردی را درمان نمیکند . بهترست از خودت سوال کنی "من چرا گول خوردم ؟ " و دقیقا بفهمی نقطه ضعفت کجاست ؟ تا بعد از این به سخنان باطل فریبت ندهند

هفت کلید فصل پنجم افسسیان برای حفاظت ازفریب

با مشورت شریران شریک مباش آیه 7

در نور و روشنایی قدم بردار آیه 8

با عدالت و راستی تصمیم بگیر آیه 9

در مورد حرفها تحقیق کن آیه 10

بیدار و هوشیار باش آیه 14

در تصمیماتت دقت کن آیه 15

17اراده خدا را بفهم آیه


جلیل سپهر


Comments


bottom of page