top of page

قانون بازی را فرا بگیر
تخته نردیست جهانی که به آن میتازی

نرم وآهسته برو چونکه به آن میبازی

در بازی تخته نرد تاس مناسب آوردن خیلی خوب ست ولی تاس خوب هیچ نقشی در پیروزی ما ندارد اگر قانون بازی را بلد نباشیم و حرکت مناسبی بر اساس یک تکنیک مناسب با شماره آن تاس انجام ندهیم .

خیلی ها موقعیت ها . فرصت ها . امکانات و حتی استعدادهای خوبی دارند ولی نمیدانند چطور از آنها بطور مناسب و مفید استفاده کنند

اتفاقی نیست که داود بعنوان پسر چوپان که تمام روز شب را با گوسفندان در بیابان میگذراند و از امکانات شهری محروم ست به مقام پادشاهی میرسد. اینهم اتفاقی نیست که شمشون قدرتمند و برکت یافته در مقام داور مسح شده خدا به تئاتر برده شده و وسیله تفریح و سرگرمی و چاشنی مشروب تماشاچیانی میشود که سیاه مست و غرق عیش و نوشند. (داوران 16 : 25 )

روستا زادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتند

پسران وزیر ناقص عقل به گدایی روســتا رفتند

فرق داود و شمشون چیست ؟

داود بدنبال روش خدا دربازی زندگی بود ومیگفت ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز وبه من تعلیم ده

( مزمور 25 : 4 )

شمشون بدنبال طریقهای مورد پسند خودش بود و هرچه بنظرش پسند میآمد همان را انجام میداد بدون اینکه هیچ توجهی به مسح و جایگاهی که خدا به او داده بود داشته باشد.


شمشون دختری دید و بنظرش پسند آمد. ( داوران 14 : 3 )

شمشون زن دیگری دید و بنظرش پسند آمد. ( داوران 14 : 7 )

شمشون فاحشه ای دید و بنظرش پسند آمد. ( داوران 16 : 1 )

شمشون دلیله را دید و بنظرش پسند آمد. ( داوران 16 : 4 )

هیچ شکستی بدون علت و هیچ موفقیتی بدون دلیل نیست . ماجرای شانس و تاس آوردن کورکوری خواندن بازیکنان تخته نردست برنده بازی کسی ست که طریق و تکنیک درست بازی کردن را میداند نه کورکوری خواندن . بیایید از خداوند طریقهای او را برای موفقیت بطلبیم نه فقط کمک های او را برای تاس آوردن.


زندگی یک بازی سرنوشت سازست. قانون زندگی را فرا بگیرو درآن مهارت پیدا کن تا هرگز نیازمند شانس واقبال خودت و یا لطف و ترحم دیگران نباشی .


جلیل سپهر


Comments


bottom of page