top of page

مثل کبک سرشان را زیر برف کرده اندبرای انکار مرگ و قیام عیسی مسیح نه فقط لازم است سند های تاریخی موجود را انکار کنیم بلکه باید مانند کبک سرمان را زیر برف کرده و تاثیر تبدیل کننده این واقعه مهم در زندگی افرادیکه به او ایمان آورده اند را نادیده بگیریم و بگوییم همه این تغییرات دروغ ست .

باید بخودمان بگوییم : این افراد در حال اسارت گناه زندگی میکردند و بـا سرعت در جاده تاریکی میتاختند اما بطور ناخودآگاه یکمرتبه متوجه شدند زندگی شان خودبخود بطور کاملا اتفاقی زیر و رو شده و به شخص دیگری تبدیل شده اند !!!

انـکار کردن واقعه ای که نیاز به خودفریبی و دروغ و تحریف و مغلطه و سفسطه و انکار سند و نادیده گرفتن دلایل قابل رویت داشته باشد خودش بزرگترین سند حقیقی بودن آن واقعه است .

عیسی مسیح حقیقتا مرد و در روز سوم از مردگان برخاست و فرشتگان گفتند چرا زنده را در میان مردگان میطلبید او برخاسته است . قوت قیام مسیح از مردگان نه فقط مهر امپراطوری روم را از روی درب سنگی قبر شکست و نگهبانان را به زمین انداخت و کاهنان فریبکار را رسوا کرد و مجبور شدند به سربازان رشوه بدهند تا بگویند جسد مسیح را دزدیده اند . بلکه امروز هر افکنده ای که اسیر قبر بسته رویاهای مدفون شده اش باشد را در صورتیکه به او ایمان بیاورد برمیخیزاند و زندگی او را تبدیل میکند . زیرا کار مسیح تبدیل است از موت به حیات .

دوست عزیز اگر امروز به مسیح ایمان بیاورید و با او از گذشته خود قیام بکنید. در مورد شما هم فرشتگان فریاد میزنند " چرا این شخص زنده شده را در میان مردگان میطلبید ؟ " افکار و روحیه و شخصیت و هویت او زنده شده و دیگر در قبر خاطرات گذشته نیست بلکه با مسیح برخاسته است .

جلیل سپهر

Comments


bottom of page