top of page

مسواک ها یمان
مسواک های ما نمودار دیگری از جدول زندگی است.

تا مجردیم مسواک مان یکی است، وقتی که ازدواج می کنیم دو تا می شوند. بچه ها که بدنیا می آیند چند تا می شوند. بچه ها که می روند باز دو تا می شوند.

بعد از مدتی متاسفانه یک مسواک می شود، البته معلوم نیست مسواک کدام یک باقی مانده، اما بهر حال یکی می ماند تا روزی که دیگر نیازی به مسواک به دهان بردن نخواهد بود، زیرا بعد از آن دندان ها را در لیوان می گذارند تا حسابی خیس بخورد و تمیز بماند.

در حال حاضر چند تا مسواک قابل استفاده در منزل تان دارید؟ هر تعدادی که هست در مرحله ای از زندگی هستید که تا چشم بهم بزنید زیاد و کم می شوند.

شاید یک سفر، شاید یک اتفاق خوب مثل تحصیل و عروسی بچه ها، و البته گذران عمر هم آنها را کم می کند.

خواستم این تصویر را به شما دوست عزیز بدهم که هرگاه اول صبح مسواک می زنید نگاهی به تعداد آنها بیندازید و قدر صاحبان آنها را بدانید با دهان مسواک زده آنها را بغل کنید، ببوسید و بگویید خوشحالم که روزم را با وجود نازنین تو شروع می کنم. مطمئن باشید که ما و آدماهای اطراف مان مانند مسواک هایمان همیشه در کنار هم نخواهیم ماند.

سخاوتمندانه قـدر حضور امروزشان را بدانید.

جلیل سپهر

bottom of page