top of page

معنی و تفسیری دیگرشما را نمیدانم ولی برای من عیسی مسیح زندگی را طوری معنی و تفسیر کرد که توانستم در عمق تاریکی روشنایی را . در اوج درد شفا را . در طوفانهای زندگی آرامی را . در مصیبت ها تسلی را . در کثرت ناامیدی امید را و در گرداب گناه آمرزش را تجربه کنم . جلال برنامش


جلیل سپهر​

Comments


bottom of page