top of page

منتظر تصمیم دیگران نباشیدهـرگـز منتظر نمانید تـا یک روزی همه کسانی که عذاب تان داده اند نظرشان عوض شود و تصمیم بگیرند دسته گل خریده و با فروتنی به نزدیکتان بیایند و صمیمانه بگویند:

منو ببخش که پشت سرت حرف زدم منو ببخش که مـدت زیادی اذیتــت کردم منو ببخش که با شوخی هام تحقیرت کردم منو ببخش که به زنـدگی ات ضـرر مـالی زدم منو ببخش که بر علـیه خـانـواده ات اقــدام کردم

شاید یک روزی این اتفاق بیفتد و شاید هم هیچ وقت این اتفاق نیفتد لطفا به زندگی ادامه بدهید و خانواده و خودتان را در انتظار چنین اتفاقی منتظر و سرگردان نگذارید .

چــرا تصمیم ترک کردن کدورت و تلخی ها و آزاد زیستن و از زندگی لذت بردن شما وابسته به تصمیم ترک کردن شرارت و ناجوانمردی این افراد بی مسٔولیت باشـد؟ شاید آنها هرگز تصمیم نگیرند خصوصیاتشان را ترک کنند .

همین حالا خودتان و خانوادتان را از پشت میله های اسارت این افراد رها کنید. باور کنید هیچ شخص بدجنس و بدخواهی اینقدر ارزش ندارد که خوشی هایتان را قربانی" به او فکر کردن" سازید .

کلید رهایی از دست این افراد یکطرفه بخشیدن و فراموش کردن آنهاست. نه بخاطر اینکه آنها لیاقت و شایستگی بخشش را دارند بلکه چون شما لایق یک زندگی شیرین و بدون دغدغه هستید .

جلیل سپهر

Comments


bottom of page