top of page

مهم چطور تمام کردن است


برای موفق شدن کافی نیست فقط شروع خوبی داشته باشیم . خیلی ها کارهایشان را زیبا شروع می‌کنند اما زیبا به پایان نمیرسانند .


1- شمشون با اقتدار شروع کرد ولی با شکست و تحقیر تمام کرد. 2- جدعون با شکستن بت ها شروع کرد، ولی با شکست روحانی تمام کرد. 3- سلیمان با حکمت شروع کرد ولی بخاطر زنانش با بت پرستی تمام کرد . 4- پسر بزرگتر با اطاعـت پدر شروع کرد ولی با حسادت به برادرش تمام کرد.


اما چطور یک شروع خوب را با خوبی و نیکویی به پایان برسانیم ؟ برای پایان خوب . باید انگیزه و رویا و اشتیاق اولیه را تا به آخر حفظ کنیم .

پولس در مورد رمز موفقیت میگوید : وقتی در شروع کار همه چیز در نظرتان گنگ و معما ست و شناخت زیادی از شرایط ندارید آنوقت از سه کلید الهی استفاده کنید ایمان و امید و محبت (اول قرنتیان 13 : 12 و 13 )

ایمان -------> انگـــیـزه اولیه امید---------> رویــــای اولیه محبت-------> اشتیاق اولیه

هرگاه ایمان و امید و محبت خدا انگیزه و رویا و اشتیاق ما باشد نمیگذارد از ماجراها و برخوردهای نامناسب دیگران ناامید و دلسرد شویم و دست از کار بکشیم . بلکه همانگونه که سال جدید را با انگیزه و اشتیاق و رویای تازه شروع کردیم به فیض خدا با همان اشتیاق و رویا و انگیزه به نیکویی نیز به پایان خواهیم برد . آمین


جلیل سپهر

Comments


bottom of page