top of page

میخواهی چه چیز از تو بفهمندقوم در همه ایام زندگی یوشع تمام کارهایی را که خدا برای آنها کرده بود، فهمیدند و خداوند را عبادت کردند. (یوشع ۲۴: ۳۱)

یوشع در حدود سن چهل سالگی وارد خدمت شد و در صد و ده سالگی فوت کرد.بنابراین او در حدود ۲۵٫۵۵۰ روز خدمت کرد و در تمام این روزها طوری زندگی کرد که مردم توانستند در نوع رفتار او تمام کارهایی که خدا برای آنها کرده بود را بفهمند و با رغبت و اشتیاق، و انگیزه درونی خدا را عبادت کنند.

من از خودم می پرسم، و شما هم از خودتان بپرسید: امروز مردم از نوع زندگی من به چه نتایجی می رسند؟ مردم از نوع رفتار من به چه حقایقی پی می برند؟ مردم از نوع برخوردهای من در چه فاصله ای با خدا قرار می گیرند؟ مردم از دیدن زندگی من از خدا دورتر یا به او نزدیکتر می شوند؟ مردم با شنیدن داستان زندگی من از تلاش برای رسیدن به یک زندگی مبارک، خسته و ناامید می شوند، یا امیدوار و لبریز از شوق و اشتیاق ؟ نتیچه نقش شما در جهانی که در آن زندگی می کنید چیست؟

شما می خواهید در تمام روزهای زندگیتان، خانواده، دوستان، اطرافیان و نسـل های بعد از شما چه چیز را بفهمند؟، چه معیارهایی را بشناسند؟ و چه خـدایی را عبادت کنند؟ مسیح گفت: “بگذارید نور شخصیت و رفتار شما طوری بر مردم بتابد که وقتی رفتار شما را می بینند، بتوانند خـدا را بشناسند و او را دوست داشته باشند و بتوانند او را عبادت کنند.” مهم نیست چقدر زندگی می کنیم بلکه مهم است که چه تاثیری بر دنیا و مردم می گذاریم. امروز تصمیم بگیرید یوشع نسل خودتان باشید. جلیل سپهر

bottom of page