top of page

نشانه های تفاوت نسل امروز با نسل ما


نشانه های تفاوت نسل امروز با نسل ما :


نشانه معنویت این نسل خرد و فرهنگ اوست نه اجرای مراسم مذهبی اش

نشانه اصالت این نسل غیرت و ايثار اوست نه وابسته بودن به فلان خاندان و فاميل و سلسله

نشانه بزرگی این نسل شرافت اوست نه نواده یک شخصیت مذهبي و سياسى بودن

نشانه مدرن بودن این نسل خلاقیت اوست نه دنباله رو مدلهای غربی بودن

نشانه متمدن بودن این نسل درک تاریخ نیاکانش ست نه مقلد و امت و پيرو کسی بودن

نشانه پیروزی این نسل خودباوری اوست نه جایزه ای که روزی بدست بیاورد

نشانه افتخار این نسل انسانیت اوست نه چند سفر اروپایی یا زیارتی رفتن او

نشانه ثروت این نسل درک و شعور اوست نه اموالی که به رخ دیگران بکشد


اين نسل مثل مردمان نسل ما به لعنت و نفرین کردن و پشت سر فحش دادن بسنده نمیکند . این نسل قضاوت اعمال تان را به روز محشر و سزای سرکوب هایتان را به روزی که جـدتان بیاید جواب تان را بدهد موکول نمیکند .


این نسل سالهاست که کلیشه های ترس و قالب های وحشت و چهار چوبه های مصلحت اندیشی و آهسته بیا آهسته برو که گربه شاخت نزند را درهم شکسته و به سرنوشت دیکته شده و مسامحه و ریا و تظاهر و داغ پیشانی و ریش زاهدانه لبخند میزند .


این نسل پیرمرد باز نشسته شطرنج باز بعد از چرت نیمه روز در پارک ها نیست که آرد هايش را الک کرده و غربالش را به دیوار آویخته و برد و باخت هر دو برايش سرگرمی و روز را به شب رساندن باشد .


این نسل حداقل هفتاد سال دیگر برد مفید دارد. زمانیکه من و شما دیگر نیستیم او حاکم بر نوع تفکر جامعه است . مواظب برخوردتان باشيد زيرا " آینده چهره و سرنوشت شما در دست تعبیر و تفسير و تصميم اوست" بگذارید خاطرات ارزشمند و افتخار آمیزی از شما در ذهنش باقی بماند.


این نسل در قنداقه اش معمای مکعب روبیک را حل کرده و پستانک و شیر خشک و دایپرش را آنلاین سفارش داده و امروز برنامه های حیرت انگیز کامپیوتر های هوشمند جهانی را مینویسید . او رمز عبور از بحرانها را خيلي بهتر از من و شما ميداند .

لطفا با این نسل مهربان باشید و جایی برای بخشیده شدن در فردايي كه زير پاى اوست باقی بگذارید .


جلیل سپهر

Comentários


bottom of page