top of page

نـت هـای اصلی آهنگ زنـدگـینـت هـای اصلی آهنگ زنـدگـی

بـر روی سازهای بادی مانند " نی - سرنا - فلوت و انواع آن " سوراخهایی برای خروجی هوا تعبیه شـده که با خروج هوا هرکدام صدای خاص و متفاوتی دارد

نـوازنده چیره دست درحالیکه هوای درونش را با تمام قدرت درسازمیدمد همزمان موافق نت هایی که در ذهنش دارد بوسیله انگشتانش دائما بعضی خروجی ها را میبنندد و بعضی را باز میکند تا دقیقا نت مورد نظرش را خلـق کند و این میتواند بنوعی شبیه به پـر شدن از روح خدا باشد

خدا آهنـگ خاصی برای زندگی ما دارد. او روح خود را با اقتدار در ما میدمد و برای بوجود آوردن نت های لازم بعضی درهای باز زندگی را برویمان میبندد و بعضی درهای بســته را بــاز میکند تا آهنگ زندگی مان از " نـت اصلی " خارج نشود و صدای یکنواخت و نامفهوم نداشته باشد

کلام خدا میگوید : اگر صدا های نـی بـا هـم فـرقی نکند چگـونه آهنگــش فهمـیده شود؟ اول قرنتیان 14 : 7

مادامیکه میخواهید آهنگ زندگی تان زیبا نواخته شود باید بگذارید خدا با روحش شما را کاملا پـرسـازد و هر دری را که لازم میداند به روی شما ببندد و یا بازکند وگرنه آوای "ساز زندگی تان " یا خاموش میشود یا گنگ ونامفهوم

اگر امروز درهایی را به روی خودتان بسته یا بازمیبینید قبل ازهراقـدامی ابتدا آهنگ زندگی تان را با " نـت های کلام خدا " مقایسه کنید.شاید بعضی درها واقعا باید بسته و بعضی واقعا باید باز باشـند تا " نـت دلخواه خدا " از زندگی تان نواخـته شـود .آمین

میگـویید چطور بدانم کدام در باید در زندگی ام باز یا بسته شود؟ هرروزقبل از شروع کار به " نـت هـای اصلی آهنگ زنـدگـی " تان بوسیله خواندن کلام خدا تـوجـه کنید

جلیل سپهر


Comments


bottom of page