top of page

نــسل چــهارم :انسانها به سه نسل متفاوت گذشته ، حال و آینده تقسیم شده اند، اما نسل چهارمی هست که درهمه زمانها بدون هیچ تغییری به حیات گیاهی خود ادامه میدهد و آن نسل "مصرف کننده بدون مصرف است "

شعار این نسل این است: “زندگی خوشبخت یعنی بدون هیچ حرکت و زحمت و پرداخت هزینه و احساس مسئولیتی به همه آرزوهایت برسی . ”

قانون این افراد اینست : مفت بخور- مجانی زندگی کن و هیچ مسئولیت و خاصیتی نداشته باش.

بارور این افراد اینست : باید روشی باشد تا بدون تمرین در خواب زبان و حرفه و علم و هنر فرا گرفت

باید چسبی باشد تا بدون زحمت و درد و تمرین از اسارتهای شخصیتی و عادتهای ناپسند آزاد شد.

باید کمربندی باشد ببندیم تا شکم مان بدون ورزش صاف شود، و به فرم دلخواه مان درآید و کمرمان باریک شود .

باید قرصی باشد بخوریم که بعدش هرچه خوردیم چاق نشویم. عوارض جانبی هم نداشته و همواره سالم و تندرست بمانیم و سوپرمن و بتمن و آیرونمن باشیم.

این بزرگواران معتقدند: دیگران برایمان شفاعت کنند. دیگران برایمان دعا کنند . دیگران برایمان عمل کنند تا همه شرایط مان زیر و رو بشود، و همه دیوار و مرز و حصار و سد و مانع ها یمان در یک چشم بهم زدن هفت هشت متر جابجا شوند .

باید شمعی نذر کنیم تا مثل چراغ جادوی سندباد به همه آرزوهای مان برسیم. باید سرکتابی باز کنیم . فال قهوه ای بگیریم تا تمام آینده مان مشخص شود.

باید استخاره ای بکنیم تا خوب و بد، بله و نه ها در مهمترین تصمیمات زندگی مان را بدانیم.

باید خرمهره ای به سردرخانه مان آویزان کنیم تا تمام نیت های حسودان باطل شود .

باید موعظه ای گوش کنیم تا همه خصوصیات اخلاقی مان در همان جلسه فورا متعالی بشود.

باید آجیل مشکل گشایی بخریم تا همه مشکلاتمان بدون دخالت و زحمت ما حل بشود.

باید مهره ماری در جیب مان بگذاریم که پسر یا دختر مورد علاقه مان نه به یک دل بلکه به صد دل عاشق دلباخته مان بشود .

این افراد را در هر زمانی چه پیر یا جوان ، مدرن یا سنتی، تحصیل کرده یا بیسواد، زن یا مرد، مسلمان یا مسیحی . مرفه یا بی بضاعت، متمدن یا واپسگرا ، شرقی یا غربی، میتوان بفراوانی دید .

نگاه نسل مصرف کننده بدون مصرف بیشتر بر روی شانس، کارت، تاس و رابطه داشتن با افراد مورد نیاز و سوء استفاده از امکانات دیگرانست . امیدوارم هرگز به چنین نگرش بیمارگونه .تحقیر آمیز و بدون حس مسئولیتی گرفتار نشویم زیرا که معنی اش مرگ تدریجی ست نه زندگی ثمر بخش .

.

لطفا اگر کسی را با این مشخصات دیدید با محبت به او بگویید : “دوست عزیز! بیدار شو لنگ ظهره، آفتاب اومده لب باغچه، تلفن هم قطع شده. کسی هم قرار نیست به سراغت بیاد. زنگ درخونه هم خرابهِ. پاشو داری میری توی کـما ”

کلام خدا قاطعانه میگوید : " اگر کسی کار نکند، خوراک هم نخورد. ( دوم تسالونیکیان 3 : 10 )

جلیل سپهر

Comments


bottom of page