top of page

نقش عدالت در قضاوت


قضاوت کردن دیگران خیلی ساده ست درست عین آب خوردن . ولی قضاوت بدون داشتن هیچ طرحی برای بهبودی.هیچ دلی برای همدردی و هیچ پرداخت هزینه ای برای رهـایی شخصی که مورد قضاوت قرار گرفته مانند باز کردن زخم سربسته ای ست که هیچ وسـیله ای برای بستنش و هیچ مرحمی برای درمانش نداشته باشیم . لطفا زخمی را که نمیتوانید ببندید هرگز بـاز نکنید زیرا بیشتر عفونت میکند .

عیسی مسیح زمانی گناهکار را قضاوت کرد که برای نجاتش از محکومیت بر روی صلیب رفت و به قیمت جانش فیض نجاتبخش را جاری ساخت و گفت این پدر اینها ( گناهکاران ) را ببخش زیرا نمیدانند چه میکنند .

همه مابه فاصله تغییر زاویه نگاه مان به ثمرات قضاوت بدون بخشش خواهیم فهمید که چقدر به فیض آمرزنده مسیح نیازمندیم .

جلیل سپهر

Comments


bottom of page