top of page

نقطه سـر خط
نقطه سـر خط

زندگی يک برگه كاغذ سفيد است. آنگونه که با آن برخورد میکنیم دقیقا همان چیزی ست که روى آن برگه سفيد بعنوان سرنوشت مان مینویسیم

در دوران دبستان معلم کلاس فارسی می گفت: "نقطه سرخط" یعنی این جمله تمام شد نقطه بگذار و برو سرخط بعدی و جمله جدیدی را شروع کن .هرروزصبح لازم است درآخرجریانات دیروز نقطه بگذاریم و بخودمان بگوییم " نقطه سرخط " . زیرا امروزباید جریانات جدید امروزرا شروع کنیم و زندگی را زیباتر و مفیدتروتمیزتر

ازدیروزبنویسیم.طوریکه وقتی فردا میخوانیم بجای آه و حسرت، لبخند وقهـقه بزنیم

لازم است هر چه زودتر باورکنی هیچکس قرارنیست نوشته هایت را بخواند.اینا را فردا فقط خودت میخوانی، درروزیکه سالخورده شدی خیلی به این نوشته ها حساس میشوی و ساعتها درخلوت مینشینی وکلمه به کلمه اش را بارها و بارها میخوانی و خودت به خودت نمره میدهی

‎کلام خدا می گوید: “اگر کسی درمسیح باشد خلقت تازه ای است چیزهای کهنه درگذشت اینک همه چیز تازه شده است. (دوم قرنتیان ۵: ۱۷ ”)

خلقت تازه یعنی : جلوی فصل گذشته زندگی نقطه بذاری و فصل جدیدی را از سر خط با یک مطلب جدید بنویسی

. ‎لطفا امروزت را زیبا و خوش خط و بهتر از دیروزت بنویـس. زیرا تو شایسته بهترین خودت هستی

‎جلیل سپهر


Comments


bottom of page