top of page

هفت معنی صلیب مسیح
هفت معنی صلیب : ​

1- صلیب مسیح محل روبروشدن انسان محدود با خدای نامحدود است

2- صلیب مسیح محل ترجمه زبان دل خدا به زبان قابل فهم انسان است

3- صلیب مسیح محل توازن بین قدوسیت خدا با گناه انسان گناهكارست

4- صلیب مسیح محل تبدیل عادلانه و منصفانه شریعت خدا به آمرزش اوست

5- صلیب مسیح محل فرو ریختن دیوار جدایی بین خدا و انسانست

6- صلیب مسیح محل خلق فیض رایگان خدا برای انسان قاصر و نيازمندست

7- صلیب مسیح محل بخشیدن و عادل نمودن و جلال دادن انسان نالایق ست


صلیب یک علامت ملی و مذهبی و تزیینی و فرهنگی مخصوص پیروان یک عقیده یا یک قوم و ملیت خاص نیست . صلیب پل عبورهمه ملت ها از ملکوت ظلمت به ملکوت حیات ست .عیسی مسیح بر روی صلیب بعنوان کلمه زنده و پاک و مقدس و مقتدر خدا مزد گناه را که مرگ بود پرداخته و از یکطرف دست انسان گناهکار را و از طرف دیگر دست قدوس خدا را در وجود قربانی شده اش بهم پیوند داده . بطوری که نه سخن خدا پایمال گردد . نه معیار شریعت مقدس خدا نادیده گرفته شود و نه انسان گناهکار در حضور خدا بخاطر گناهانش هلاک و نابودگردد .


چرا صلیب افتخار است ؟

چون صلیب سند غیر قابل انکار رهایی انسان از بردگی گناه است. صلیب مدرک معتبر آزادی ما از اسارت شیطان است .

صلیب برطرف کننده نیاز انسان به واسطه هاي انسانى مانند مرجع تقلید و شفاعت کننده و قطب و باب و قدیس و کشیش و اسقف و کاردینال و پاپ و آخوند و موبد و خاخام و ولی و قیم برای ورود به ملکوت خدا است.

عیسی مسیح کلمه زنده خدا برصلیب رفت تا نامه اعمال ما را که بر ضد ما بود محو ساخته ازمیان بردارد ( کولسیان 2 : 14)

تا امروز با ایمان به فیض رهایی بخش او با دلیری و جرات و جسارت بدون ترس از محکومیت به تخت فیض او نزدیک شويم تا رحمت الهی را بدست آوريم و فیضش را حاصل كنيم که در وقت نیاز همواره ما را اعانت میکند. ( عبرانیان 4 : 16 )


قـــدر طریـق مـا فـقـط در گــرو صلیب اوسـت

زین سبب ست صلیب او صحبت و گفتگوی ما


جلیل سپهر


Comments


bottom of page