top of page

هفت " نــه " گفتن سرنوشت سازدر لحظه آغاز زندگی نو

تو هفت " نـــه گفتن سرنوشت ساز" به خودت بدهکاری

یک نه گفتن قاطعانه به وسوسه همشکل دیگران شدنت.تا ترا تایید کنند

یک نه گفتن مهم به رقصیدنت به ساز هر کسی . تا از تو راضی باشند

یک نه گفتن شرافتمندانه به تن دادنت به هر خواسته ای برای رفع نیازت

یک نه گفتن دلیرانه به تمام باورهای پوسیده ای که بتو تحمیل کرده اند

یک نه گفتن جسورانه به خود سانسوری و دفن حقیرانه آرزو و رویاهایت

یک نه گفتن محترمانه به شخصی که میخواهد از تو استفاده ابزاری کند

یک نه گفتن باصلابت به انجام کارهاییکه نمیخواهی و مجبوری تظاهر کنی

زیرا بله گفتن در این هفت موقعیت بمعنی" مرگ خاموش "ست

دوست عزیز

مهم نیست درچه تاریخی "بدنیــا آمده ای" و چقدر زنده ای ؟

مهــم ست درچه تاریخی"به خود آمده ای "و چقدر زندگی کرده ای ؟

هر وقت درعمل ثابت کردی " نه گفتن هایت " قاطع و مصمم و بدون بازگشت ست درهمان لحظه متولد میشوی و زندگی ات آغاز میگردد . و این لحظه طلایی تبدیل زنده بودن به زندگی کردن ست . لطفا زندگی کن

جلیل سپهر


Kommentarer


bottom of page