top of page

هفت کلید حفاظت از فریب


هیچ کس شما را به سخنان باطل فریب ندهد.( افسسیان 5 : 6 )

از پنجره بخار گرفته . با افکار بهم ریخته و در آینه زنگار زده هرگز هويت واقعي صحنه ها و شخصیت حقیقی آدمها را نخواهی فهميد .

ابتدا بخار را از پنجره چشمانت . تيرگى را از افکار بهم ریخته ات . زنگار را از آینه دلت و نگرانی را از روح پریشانت دور کن . تا گرفتار حدس و فرض و گمانه زنى نشوى و فريب ظاهر سازان و صحنه پردازان ریاکار را نخورى .

زیرا بعد از فریب خوردن جمله " گولم زدند" هیچ دردی را درمان نمیکند . بهترست از خودت بپرسی"من چرا گول خوردم ؟ " و بفهمی نقطه ضعفت کجاست ؟ تا بعد از این ترا به سخنان باطل فریب ندهند .

هفت کلیدی که ما را از فریب خوردن حفظ میکند : افسسیان فصل پنج آیات زیر را مطالعه کنید

1- با مشورت شریران شریک مباش آیه 7 2- در نور و روشنایی قدم بردار آیه 8 3- با عدالت و راستی تصمیم بگیر آیه 9 4- در مورد حرفها تحقیق کن آیه 10 5- بیدار و هوشیار باش آیه 14 6- در تصمیماتت دقت کن آیه 15 7- اراده خدا را بفهم آیه 17

جلیل سپهر

Comentarios


bottom of page