top of page

همین امروز بهترینت باشهمواره بهترينهايت باش

بهترینهایت را استفاده کن

بهترینهایت را انجام بده

و بهترین هایت را زندگی کن

زيرا هیچ نميدانی کی زمان

آخرين ديدار

آخرین لبخند

آخرين حرف

آخرین صحنه و

آخرين فرصت است

چنانکه در یک روز معمولی 2.977 نفر مثل هر روز دیگر لباس پوشیده و با ماشین . مترو . اتوبوس به محل کار خود در برجهای مرکز تجارت جهانی نیویورک رفتند و دیگر باز نگشتند زیرا آنروز آخرین فرصت زندگی بود

شاید آنروز صبح بعضی قهر بودند و گفتند

شب که برگشتم از همسرم عذر خواهی میکنم

شب که برگشتم حقیقت رو به دوستم میگم

شب که برگشتم با فرزندم بیشتر وقت میگذارم

شب که برگشتم به پدر و مادرم سری میزنم

شب که برگشتم به کسی که ازم دلخور شده تلفن میزنم

شب که برگشتم . . . . شب که برگشت

ولی هیچکدام شب برنگشتند چون آن روز آخرین روز بود

آخرین روزی که حتی به ظهر هم نرسید

امیدوارم شما هم مثل من از خودتان بپرسید

من چند تا کار دارم که برای انجامش دائما میگم

بذار شب که برگشتم ؟

بذار فردا بشه ؟

بذار سر فرصت ؟

بذار هر وقت دیدمش ؟

بذار هر وقت حال داشتم ؟

کلام خدا بما در این مورد شدیدا هشدار میدهد و میگوید

" وقت را دریابید زیرا این روزها شریر است" ( افسسیان 5 : 16 )

مناسب ترین زمانیکه میتوانیم در تمام عرض و طول زندگی حرکت کنیم همین حالا ست. زیرا فردا روز دیگری ست و طرح دیگری داردکه ما نمیدانیم


جلیل سپهر


Comments


bottom of page