top of page

هنوز هم بوی آدمیت میآیدخداراشکر

برای نانوایی که نان را به نیازمندان مجانی میدهد برای قصابی که برای مستمندان گوشت اضافی میگذارد برای کسانیکه دیوار مهربانی را برای نیازمندان برپا کرده اند برای کسانیکه دست پدری را در عروسی فرزندش گرفته اند برای کسانیکه نسخه یک مریض بی بضاعت را میپردازند برای کسانیکه درتهیه جهیزیه یک دختر نیازمند همت میکنند برای کسانیکه قبض برق یا آب یک نیازمند را پرداخت میکنند برای کسانیکه نمیگذارند همسایه نیازمندشان گرسنه بخوابد خدارا هزاران بار شکر

برای آن دکتر و استاد دانشگاه و معلم و کارمند و کارگر و تاجر و فروشنده و کشاورز و معمار و مهندس و هنرمند و ورزشکاری که هنوز بوی انسانیت میدهند و در برابر فقر در جامعه بیشتر از اینکه دهانشان را به اعتراض باز کنند دل سخاوتمند و آغوش پر مهرشان را به روی نیازمندان باز کرده اند و از دست مهربانشان معجزه شرافت و انسانیت جاری میشود اینها قهرمانان ملی یک ملت اند . اینها قدیسین واقعی و اسطورهای قابل ستایش یک کشورند . اینها با دل خوب شان حال بد آدم های دردمند را خوب میکنند. اینها هوای آلوده به خودخواهی را به هوای مهربانی تبدیل میکنند. اینها خط کش های شرافت و بزرگواری و انسانیت جامعه هستند . اینها زمختی شرایط را لطیف و ناهمواری جاده زندگی را هموار میکنند . تنها دستهای اینهاست که ارزش بوسیدن دارد زیرا که بدون طمع بهشت و ترس جهنم و نیاز به توجه و تحسین در زیر پوست فقر جامعه برکت و امید را تزریق میکنند . این ها را باید زیارت و طواف کرد و گرامی داشت و بیاد آورد به یقین دنیا بدون وجود این اسطوره ها یخ میزند . جلیل سپهر


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page