top of page

واکـسن فـلـج افـکار یـادتـان نرودجمله " به یک گل بهار نمیشه " یک ویـروس فلج کننده فکری و روحی است که باعث تضعيف روحیه و از دست دادن شوق زندگی و نابودی فرصتهایتان میشود . کسانیکه میگویند" با یگ گل بهار نمیشه " آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر نادیده گرفتن رویا و توانایی ما قدم برمیدارند. ولی تاثیر این ویروس زمانی ست که آنرا بپذیریم


باور کنید همه بهارها ازهمین " یک گل ها " شروع شده

در زمان نوح فقط یک خانواده رهایی یافتند

در زمان ابراهیم فقط یک خانوده اطاعت کردند

در زمان اریحا فقط یک خانواده بنام راحاب زنده ماندند

در زمان رجز خوانی جلیات فقط یک نفر بنام داود ایستاد

در زمان اسارت مدیان فقط یک زن بنام دبوره برخاست

در زمان قحطی فقط یک نفر بنام یوسف سیلوهای گندم را گشود

در زمان تغذیه پنج هزارنفرفقط یک پسرکوچک نان وماهی تقدیم کرد

 کلام خدا پراست ازاین یک گل هایی که بهارشده اند

اما واکسن فلج افکار چیست ؟

ایجاد اعتماد بنفس بوسیله ایمان به خدایی که خالق فصل هاست

شعله ور ساختن شوق زندگی بوسیله درک طرحهای شگفت انگیز خدا

کشف استعداد و توانایی و خلاقیت های تابحال دیده نشده خودتان

شنیدن و خواندن کلام مثبت والهام بخش و تقویت کننده و اعجازآمیز خدا


لطفا خودتان را قبل ازهرگونه برخوردی با افراد منفی بر ضد ویـروس مایوس کننده " به یک گل بهار نمیشه " واکسینه کنید و با اعتماد به خداوند و خودتان بگویید : قوت هر چیز را دارم در مسیح که مرا تقویت میبخشد زیرا همان یک گل سند معتبری ست که بهار شروع شده است. ( فیلیپیان 4 : 13 )


جلیل سپهر Comments


bottom of page