top of page

واکنش در برابر حملات


وسیله دفاعی گربه چنگ گرفتن است

وسیله دفاعی مـار و عقرب نیش زدن است

وسیله دفاعی شـتر و لامــا تـف کـردن است

وسیله دفاعی نوعی ماهی تولید الکتریسته است

وسیله دفاعی خارپشت پـرت کردن خار هایش است

وسیله دفاعی راســو بوی نامطبوع و مشمئز کننده است

خلاصه بعضی برای دفاع گازمیگیرند بعضی شـاخ میزنند و بعضی هم لگد میندازند. بعضی هم صحنه را ترک کرده فرارمیکنند

اما شـیر برای دفــاع از خودش مستقیم به چشم مهاجـم زل میزند و فقط هیبتش را نشان میدهـد و اگرلازم شـد یک غـرش لرزه برانداز میکند وهمه حـساب کار دستشان میآید و میدانند که با عاقبت بسیار بد و مصیبت باری روبرو هستند و عـقـب میکشند. علت تفاوت میکانیزم دفاعی شیر دراعتماد بنفس و باور برتری اقتدارش میباشد

ما آدمها هم هرکدام برای دفاع شخصی مکانیزم دفاعی خاص خودمان را داریم که مستقیما بستگی به میزان اعتماد بنفس و باور توانایی و اقتدارمان دارد. مکانیزم دفاعی شما برای دفاع از خودتان در برابر حرفهای منفی دیگران چیست ؟ به نوع واکنش های خودتان نگاه کنید . برای تغییر واکنش های ضعیف لازم است نوع باور و سطح اقتدار خود را تغییردهید

مسیح فرمود : اگر اجازه بدهید روح خدا در شما مستقر شود قدرت اینرا پیدا میکنید که در برابر شرارت دنیا و توطئه افراد شاهد پیروزی های من باشید و آنرا شخصا تجربه کنید . ( اعمال رسولان 1 : 8 )

جلیل سپهرComments


bottom of page