top of page

وقتی خدا با ماستیهوه صبایوت خدای لشکر ها با ماست

(مزمور ٤٦ : ٧ و١١ )

درجه نظامى درارتش جايگاه اقتدار و احترام و مسئوليت و فرماندهى و فرمانبردارى افراد نسبت بهمديگر را مشخص ميكند

بزرگترین درجه ارتش را " بزرگ ارتشداران " مینامند که بالاترین مقام فرماندهی را دارد. همه تصميمات ارتش تنها به فرمان او انجام میشود . طبق قانون ارتش هر مقام نظامی وظیفه دارد از مافوق خود اطاعت كند

چقدر امروز باعث افتخار ست كه بدانيم در شرايط نابسامان جنگهاى روحى و روانى و كه با دنياى شرارت داريم يهوه صبايوت خداى لشكرها ( بزرگ ارتشداران وطن آسمانی ) با ماست

(مزمور ٤٦ :٧ و ١١)

يعنى بالاترين مقام نظامی كه تمام نيروهاى زمينی و هوايی و دريايى به فرمان او جابجا ميشوند و بدون امر او هيچ شخصى در هيچ لشكر و پادگان و هنگ و گردان و گروهان و ﺩﺳﺘﻪ و رسته اى قادر به انجام هیچ كارى نيست با ماست. چقدرباعث اعتماد و امید ست که پولس ميگويد " وقتي خدا با ماست كيست برضد ما ؟ " ( روميان ٨ : ٣١)

نويسنده مزمور 46 میگوید

بیایید و ببینید كه يهوه بزرگ ارتشداران لشكر آسمانی چه قلعه هاى محکم و شکست ناپذیری را تسخير كرده . چه جنگهای خانمان سوزی را خاموش كرده و چه اسلحه هاي مرگبارى را خنثى نمود است. (مزمور ٤٦: ٨ و ٩ )

دوست عزیز

فرمان يهوه خـدای لشكرها امروز به ما اینست

از همه ترس و نگراني و تشویش و تردیدهایتان باز ایستید و بدانيد كه من خدا هستم و همانطور كه تابحال در ميان ملتها متعال و مقتدربوده ام بعد از اين هم بر همه جهان متعال و مقتدر خواهم بود . (مزمور ٤٦ : ١٠) آمين

جلیل سپهر

Comments


bottom of page