top of page

وقتی میخواهی مشورت بدهی


روزی ایلیا با یک مشورت چنان آتشی در دل کشاورز گمنامی برپا نمود که تمام زندگی اش عوض شد و به مـرد پیروزمندی تبدیل گردید .اما آیا هر ایلیایی و هر تئوریسین مذهبی و فرهنگی صرفا چون معروف است قادرست به نسل امروز چنین مشورت متحول کننده ای بدهد تا زندگی ثمر بخشی را تجربه کند؟ البته که خیر


به زندگی ایلیا توجه کنید: ایلیا بعد از یک دوره موفقیت آمیز در زندگی بخاطر احساس ترس از تهدید ایزابل در خودش شکست و از خدا تقاضای مرگ نمود. ایلیا در توانایی خود به آخر رسیده .در عمق ترس و ناامیدی به مشورت حیات بخش خدا توکل کرد و با لمس تازه ای از خداوند برخاسته براه افتاد.


چند نکته مهم : تا خودمان اهل مشورت گرفتن از خدا نباشیم نمیتوانیم مشورت دهنده مفیدی باشیم .

تا خودمان نیفتاده و برخاستن را تجربه نکرده باشیم نمیتوانیم با فرمولها و تئوری هایمان باعث برخاستن دیگران باشیم .

تا در ادعاهای خودمان به آخر نرسیده باشیم کار خدا در ما شروع نمیشود . زیرا ابتدای کار خدا در انتهای توکل کردن های ما بخودمان ست .


نسل امروز به مشاور " درد آشنایی که خودش درمان شده باشد" نیاز دارد نه نصحیت کننده ای مانند کاهنان یهود که یک سری مطالب اخلاقی را با به مردم دستور میدادند درحالیکه خودشان به یک کدام از آنها عمل نمیکردند . ( متی 23 : 1 تا 4 )


جلیل سپهر

Comments


bottom of page