top of page

وقتی میگویی به آخر رسیده امبچه ای داشت با توپش در لب ساحل بازی میکرد توپ افتاد در چاله چند بار خم شد در بیاورد ولی دستش نمیرسید. چوبی آورد و با تمام قدرتش سعی کرد آنرا بیرون بیاورد ولی هر بار توپ میافتاد. بعد ازچندین دقیقه ناامید شد زد زیر گریه. پدرش که از دور نگاه میکرد گفت چرا گریه میکنی؟ پسر گفت همه قدرتم را بکار بردم توپم را در بیاورم ولی فایده نداشت . پدر لبخندی زد و گفت هنوز تمام قدرتت را بکار نگرفته ای. من بعنوان پدرت بخش مهم قدرتی هستم که تو داری و می توانی از آن استفاده کنی و آمده توپ را به سادگی برایش بیرون آورد

احتمالا شما هم مثل من با افرادی روبرو شده اید که بعد از مدتی تلاش میگویند "دیگر به آخر رسیده ام نمیتوانم ادامه بدهم "شاید هم خودتان گاهی این جمله را بکار برده اید

" دیگر به آخر رسیده ام "

دقیقا در همین وقت است که باید باور کنید تمام قدرت شما فقط خودتان نیستید. توانایی شما آخرخط شما نیست. زندگی شما در قالب افکار و احساس و دید و رویا و آرزوهای محدود شما خلاصه نمیشود . شما بعنوان فرزند خدای قادر مطلق " پروژه بینظیر خدا برای شکل دادن به خلقتش " میباشید. بنابرین هرگاه در توانایی و فکر به آخر رسیدید یقین بدانید که زمان شروع کار عظیم خدا در زندگی تان فرا رسیده زیرا شروع کار خدا در به پایان رسیدن های ماست . " اقتدار نامحدود خدا " بخش اصلی و مهم توانایی شماست . لطفا آنرا بوسیله ایمان تجربه کنید .

مسیح گفت در به آخر رسیدن هایتان از خدا « سؤال کنید که به شما داده خواهد شد. بطلبید که خواهید یافت. بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد. ( متی 7 : 7 )

جلیل سپهر


Comments


bottom of page