top of page

و اما تو چه میکنی ؟


در عمق گردابها فرو رفته ام جايی كه نتوان ايستاد. (مزمور ٦٩ : ٢)

زمانی داوود بخاطر بدخواهان و تنگ نظران گرفتار خستگى و مشكلات شده و می گويد ديگر نمی توانم بايستم. در چنين وضعيتى است که شرير براى شكست و نابودى ما كمين كرده تا عمیق ترین ضربه های خودش را وارد کند. ولی داوود در چنین شرایط در آيه ١٣می گويد: “و اما من اى خداوند نزد تو دعا می كنم.

” «و اما من» یک جمله كليدى برای پيروزی در چنین وضعیت است. در مشكلات بگوييد: “بله شرير اين مشکلات را بوجود آورده، اما من كار متفاوتی انجام خواهم داد.” در دشمنی ها بگوييد: “بله شرير نفرت را بوجود آورده، اما من كار متفاوتی خواهم كرد.” در خستگی ها بگویید: “بله بدخواهان و کینه توزان مرا از لحاظ روحی خسته کرده اند اما من کار متفاوتی انجام می دهم.”

رمز پیروزی همه پیروزمندان در مشكلات، واكنش مناسب نشان دادن در شرايط نامناسب است. واکنش مناسب یعنی کاری خلاق و سازنده و مفید انجام دادن . در شرايط سخت، تمركزتان را از رفتار و نيت منفی ديگران برداريد و بگوييد: «اما من» در برابر او كار متفاوت و مناسبى خواهم كرد.

اين اساس پيروزی عيسی مسيح بود كه در برابر جهانی پر از آشوب و فساد، كاری متفاوت از مذهبيون و تئوريسن هاى سياسی و روش هاى فلسفی انجام داد. او عامل شرارت را تا به تپه جلجتا برد و سر شرارت را بر روی صلیب کوبید. کار متفاوت یعنی ریشه یابی و علت زدایی مشکلات.

جليل سپهر

Comments


bottom of page