top of page

يك دست صدا ندارد . . .
بدست آوردن بركاتي كه هنوز در آرزویش هستیم .

تحـقـق وعـده هاییکه هنوز بوقـوع نپـیوسـته.

رسیدن به رویاهایی که در سر میپرورانیم

تنها و تنها از طريق همكاری دسـت مــا و دسـت خــدا ممكن است.

زیرا یک دست متعلق به هرکه باشد هیچ صـدایی نـدارد . حتی دست مقتدر خدا بدون همکاری دست ضعیف ما در نجات مان هیچ اثری ندارد .


اما منظور از دستهای ما و خدا چیست ؟

" ایمان ما " دستهای خالی ما است . زیرا بوسیله ایمان وجود چیزهای که هستند ولی ما با چشم هنوز ندیده ایم را میتوانیم با اعتماد به خدا بیپذیریم ." فیض خدا " دستهای قدرتمند خدا ست . زیرا تمام چیز هایی که ما میتوانیم باشیم و هنوز نیستیم را خدا میتواند با فیض عظیمش در ما ببیند


بنابرین بايد با اعتماد و ايمان دستهاي خالی خود را به دستهاي پـراز فيض خدا بدهيم . آنوقت صدای پرابهت هـمكاري دستهای ما و دستهای خـدا به گوش دنیای شک و تردید خواهد رسید و تخت ناامیدی ها را خواهد لـرزاند و ما صدایـش را بوسيله جاری شدن بركات خدا در زندگی مـان خواهيم شـنـيـد .


جليل سپهر

Comentarios


bottom of page