top of page

پل امید
وقتی بعنوان مسیحی میگویی حاضرم برای مسیح بمیرم، کمی به انگیزه هایت توجه کن . چون دعوت مسیح مردن زندگان نیست . بلکه زنده شدن مردگان است.

شاید از زندگی خسته شدی، شاید در قسمت هایی از زندگی به آخر رسیدی و شاید هم به دنبال مسیحیتی آسان و ارزان می گردی . زیرا در دنیایی که شرارت حاکم است، مردن برای مسیح کار ساده ای است. آن چه سخت است، زیستن برای مسیح است. آن چه سخت است، به راستی قدم زدن در جاده ناراستی است . آن چه سخت است، و هزینه دارد خوب بودن در میان بدی هاست . آن چه سخت است، و درد و رنج دارد عادل بودن در دنیای ناعادلانه است.

بخاطر همین کلمه زنده خدا در جسم عیسی مسیح به میان ما آمد تا نه فقط اقتدار شرارت را بر روی صلیب بشکند بلکه ضعف ما را با قوت کلامش و با فیض روح القدوس تبدیل کند .

بنابرین دعا کن تا از خدا قوت تازه ای بگیری و بتوانی مانند پولس اعتراف کنی: «در مسیح قوت هر چیز را دارم که مرا تقویت می‌بخشد.» یادت باشد زمانی که ما به آخر خط برسیم خدا تازه کارش را شروع می کند، تا با انجام دادن آنچه برای ما غیر ممکن است جلالش را آشکار کند. خدا زمانی کارش را با ابراهیم آغاز کرد که بخاطر کهولت سن خودش و همسرش سارا، به آخر خط رسیده بود. این حقیقت را برای همیشه بخاطر بسپارکه : انتهای امید ما، ابتدای اقتدار خداست

رمز اینکه ابراهیم دوست خدا نامیده شد در این است که او درعمق ناامیدی انسانی به امید الهی ایمان آورد و این برای اوعدالت محسوب شد. امروز این حقیقت میتواند برای من و تو در هرچه به آخر رسیدیم اتفاق بیفتد.به امید پـر جلال الهی ایمان بیار. اول قرنتیان ۱۳ : ۱۳ میگوید ؛ الحال سه چیز باقیست ایمان . امید و محبت . بعبارتی امید تنها پلی است که بین محبت خدا و ایمان ما قرار گرفته و آنها را به بهم وصل میکند .

جلیل سپهر

Comments


bottom of page