top of page

پنج کلید موفقیت

بعضی افراد، کار های خود را زیبا شروع می کنند ولی زیبا به پایان نمی رسانند.

شمشون با اقتدار شروع کرد ولی با شکست و اسارت تمام کرد.

جدعون با شکستن بت ها شروع کرد ولی با شکست روحانی تمام کرد.

شاؤل با فروتنی پادشاهی را شروع کرد ولی با غرور و خفت تمام کرد

برادر بزرگ پسر گمشده با اطاعت شروع کرد ولی با نافرمانی تمام کرد.

یهودا با قدم زدن با مسیح شروع کرد ولی با خیانت و خودکشی تمام کرد .

در مقابل، پولس با قتل مسیحیان شروع کرد ولی با هویت ایمانداری پیروزمند و مبشری موفق صحنه را ترک کرد. او در خاتمه زندگی اش گفت: “به جنگ نیکوی روحانی جنگ کردم و دوره خود را به کمال رسانیدم و ایمان خود را محفوظ داشته ام.” (دوم تیموتائوس ۴: ۷)

پنج کلید اصلی پولس برای به کمال رساندن دوره زندگی اش عبارتند از:

قدم اول: اعتماد بنفس ، هویت جدید خودش را در فیض خدا پذیرفت. او در می‌گوید: “به فیض خدا آنچه حالا هستم، هستم.” (اول قرنتیان ۱۵: ۱۰)

قدم دوم: با منشاء اقتدار و باور خود، درهم آمیخته شد. “با مسیح مصلوب شده ام بعد از این نه من، بلکه مسیح در من زندگی می کند.” (غلاطیان ۲: ۲۰)

قدم سوم: با اعتماد و ایمان قدم برداشت، نه با شک و تردید. “می دانم به کی ایمان آورده ام و یقین دارم او قادر است امانت مرا تا به آخر حفظ کند.” (دوم تیمو تائوس ۱: ۱۲)

قدم چهارم: پولس قابل انعطاف بود و خود را با شرایط متفاوت انطباق می داد. “اهل شریعت را مثل اهل شریعت، بی شریعتان را مثل بی شریعتان، و ضعیفان را مثل ضعیفان شدم تا به هرنوعی آنها را برهانم.” (اول قرنتیان ۹: ۱۹- ۲۳)

قدم پنجم: پولس برای اهدافش بها می پرداخت “چند مرتبه شلاق خوردم. یک دفعه سنگسار شدم. چندین مرتبه کشتی ام شکست. سه شبانه روز در دریا با مرگ روبرو بودم. در سفرها با خطر رودخانه ها و دزدان و هموطنان خودم و سایر ملت ها . در خطر شهرها و بیابان ها و دریاها و مسیحی نمایان کاذب با محنت و مشقت و بی خوابی ها و گرسنگی و تشنگی و سرما و عریانی بسر بردم”. (دوم قرنتیان ۱۱: ۲۴-۲۷)

دوست عزیز موفقیت مفت و آسان یک وعده فریبکارانه و توهم و تخیل است . پولس هرگز بدنبال پیروزی های مفت و مجانی، و موقتی نبود. دعا می کنم هر کاری را، که شروع کرده اید با تمرین و تداوم صبر و شکیبایی و پرداخت هزینه آن با موفقیت به پایان برسانید.

خوب است که گاهی به زندگی افراد موفق نیم نگاهی بکنیم و بجای تمرکز بر روی موفقیت هایشان از شکست هایشان درس و انگیزه بگیریم. جلیل سپهر


bottom of page