top of page

چرا آدما مثل برگ های پاییزی تغییر رنگ می‌دهند؟در هر برگی سه نوع رنگ دانه سبز، قرمز و زرد وجود دارد. گرمای آفتاب و عمل فتوسنتز برگ ها، آنها را دائما سبز نگاه می دارد و نمی گذارد که آنها زرد و قرمز بشنوند. روزهایی که در پاییز، گرمای خورشید کمتر می شود و برگ ها عمل فتوسنتز را انجام نمی‌دهد، آنها کم کم به زردی و قرمزی تبدیل می شوند تا اینکه از سرما خشک شده، و باد آنها را می‌اندازد. ماجرای تغییر رنگ برگ ها، بی شباهت به ماجرای تغییر رنگ دادن آدما نیست. آدماها هم وقتی رابطه با گرمای حضور خدا را قطع می کنند و عمل تبدیل نور خدا به اکسیژن تنفس روحانی درخت زندگی خود را ترک می کنند، روز به روز تغییر رنگ می دهند. برای یکرنگی، نیاز شدیدی داریم به نزدیک بودن به خدای بی رنگ و ریا که نور عالم است. و به تبدیل کردن اراده خدا به قدم ایمان و به عملی که زندگی ما را زنده و تازه کند. عمل کردن به اراده خدا مانند عمل فتوسنتز برگ درختان است. لطفا هرگز آن را ترک نکنید زیرا ترک کردن اراده خدا ابتدای شماره معکوس حیات روحانی من و شما است.

جلیل سپهر


Comments


bottom of page