top of page

چرا چمن همسایه سبزتره؟افرادی که درزندگی مشترکشان به ازدواج دیگران با حسرت نگاه می کنند و همسر دیگران را به سر همسرشان می زنند. والدینی که فرزندان دیگران را بعنوان الگوی برتر به سر فرزندان خودشان می کوبند. افرادی که در دوستی هایشان به دوستی های دیگران حسرت می خورند و از هرگونه رابطه خود با دیگران می نالند. افرادی که همیشه چشمشان به خانه و ماشین، اموال، و مقام و عنوان دیگران است، همیشه در حسرت آن چه دیگران دارند، همیشه در حال آه و افسوس خوردن به شرایط مردم می باشند، همیشه در حس حقارت و کمبود، در زندگی خود بسر می برند، همیشه چمن همسایه برایشان سبزتر است، یقین بدانند که گرفتار دام خطرناک حـسادت، بخاطر خودکم بینی شده اند، و اگر ادامه بدهند هلاک خواهند شد. تنها وسیله ای که می تواند آنها را آزاد کند این است که چشمان خود را باز کنند و ببینند که راز اینکه چــمن همــسایه همیشه ســبزتر است این است که: وقتی آنها نمی بینند، او چمـنش را رنـگ و لعاب سبز می زند و احتمالا صورتش را هم با سیلی سرخ نگه می دارد تا مردم از بیرون صحنه، دکور زیبایی ببینند.

لطفا از نگاه به چمن همسایه دست بردار. چمن ها تنها با باران رحمت و برکت خدا سبز شده و رشـد می کنند، و خدا باران رحمتش را بر همه چمن ها بطور یکسان می باراند.

امروز درخواست کن تا خداوند باران فیض و رحمتش را بر تو بیاراند و نهر روح او بر چمن های زندگی ات جاری شود تا دیگر حـسرت چمن همسایه را نخوری. این حقیقت را به همسایه ات هم بگو تا دیگر مجبور نباشد چمن های بی حاصلش را رنگ بزند. همیشه سرسبز باشید. جلیل سپهر

Comments


bottom of page